baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

POSTANOWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY RADŁÓW
Z  DNIA 20 KWIETNIA 2015 ROKU

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.     Na podstawie art.20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami)


z w o ł u j ę :


na dzień 29 kwietnia 2015 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu     Gminy Radłów VI Sesję Rady Gminy z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

4. Prezentacja działalności Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” w latach 2007 – 2014 z uwzględnieniem środków pozyskanych przez Gminę Radłów za pośrednictwem LGD.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.

7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) przystąpienia Gminy Radłów do LGD „Górna Prosna” w nowym okresie programowania,                                                       
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
3) zmian w budżecie gminy na rok 2015,
4) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Radłów prawa własności nieruchomości położonej w Radłowie,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościeliskach .


8. Sprawy bieżące:

1) informacja na temat wyników rozmów z Przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Oleśnie w zakresie zamiany dróg,
2)  zapoznanie z dokumentacją projektową dotyczącą remontu Oddziału Przedszkolnego w Radłowie.

9. Interpelacje i wnioski Radnych

10.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

11. Dyskusja.

12. Zamknięcie obrad.

Joomla templates by a4joomla