baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
DO SĄDU  REJONOWEGO  W  OLEŚNIE  NA  KADENCJĘ 2016 – 1019

 

Na podstawie art. 161 Ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 133) Rada Gminy Radłów wybierze ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie.
Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2015 r.  i jest ostatecznym terminem na złożenie kompletnego zgłoszenia.
ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania       co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
  ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Radłów.
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DOKONUJE SIĘ NA KARCIE ZGŁOSZENIA, DO KTÓREJ KANDYDAT MA OBOWIĄZEK DOŁĄCZYĆ:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5. dwa zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego.
6. zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru stowarzyszenia lub organizacji, a w przypadku zgłoszenia przez obywateli – listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis co najmniej pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

KOSZT OPŁATY za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
KOSZT OPŁATY za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Gminy Radłów – Sekretariat pok. nr 13. Dostępne są również na stronie BIP Urzędu Gminy Radłów : bip.radlow.pl
Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą po numerem telefonu UG 34 3599004.

INFORMACJE I KARTA DO POBRANIA

Joomla templates by a4joomla