baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

Radłów, dnia 04.02.2015r.

K U R E N D A

W związku z prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie pracami nad sporządzeniem Uproszonych Planów Urządzenia Lasu dla obszaru gminy Radłów, Wójt Gminy Radłów informuje mieszkańców Gminy Radłów posiadających lasy, że w/w projekty są wyłożone do wglądu w siedzibie urzędu gminy w pokoju nr 7 w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasów, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
W załączeniu przekazujemy treść informacji sporządzonej przez wykonawcę w/w planów, do zapoznania się i do zastosowania.

„Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje,  iż zakończyło prace nad projektami Uproszonych Planów Urządzenia Lasu dla obszaru gminy Radłów.
W związku z powyższym materiały w postaci projektów dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych zostają przekazane do wyłożenia i zapoznania się przez właścicieli lasów z ich zapisami.
Opracowaniem objęte zostały wszystkie grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, stanowiące lasy w rozumieniu Ustawy o lasach, zarówno te ujęte w powszechnej ewidencji gruntów, jak również te uznane za lasy podczas inwentaryzacji na gruncie, które obecnie w ewidencji figurują, jako inne użytki.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 póz. 444 z późn. zm.), projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy.
O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o poinformowanie sołtysów sołectw na terenie gminy Radłów oraz wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń tak, aby informacja o wyłożeniu projektów planów dotarła do właścicieli lasów.
Zgodnie z art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 póz. 444 z późn. zm.), w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
W celu ułatwienia właścicielom lasów zgłaszania swoich uwag, Wykonawca przekazuje wzór formularza odwołania.
Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest pan Tomasz Lisowski. Kontakt telefoniczny: 602 116 948."

 

Włodzimierz Kierat
Wójt Gminy Radłów

Joomla templates by a4joomla