baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

POSTANOWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU

w sprawie: zwołania sesji Rady Gminy.

 

Na podstawie art.20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami)
z w o ł u j ę :
na dzień 18 marca 2015 roku (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu     Gminy Radłów V Sesję Rady Gminy z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podsumowanie przebiegu sprawozdawczo – wyborczych zebrań wiejskich.
6. Przyjęcie informacji  z działalności gminnych jednostek organizacyjnych (Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury) za rok 2014.
7. Rozliczenie działalności organizacji pozarządowych (Caritas, LZS) za 2014 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.
9.  Przyjęcie uchwał w sprawach:
        
1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
2) zmian w budżecie gminy na rok 2015,
3) zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Radłów,
4) funduszu sołeckiego
5) określenia kryteriów naboru i ich punktacji na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Radłów jest organem prowadzącymi,
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Radłów w północnej części miejscowości Biskupice,
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Radłów w północnej części miejscowości Wichrów,
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokale użytkowe.
 
10. Interpelacje i wnioski Radnych
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Sprawy bieżące.
13. Dyskusja.
14. Zamknięcie obrad

Joomla templates by a4joomla