baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

Wybór oferty - wypoczynek letni 2016


w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 357) w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu

informuję
o przystąpieniu do sporządzania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Radłów na lata 2016 - 2020.

Czytaj więcej: Obwieszczenie 21062016

G.271.9.2016                                                              Radłów, dnia 17.06.2016

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Czytaj więcej: Ogłoszenie 17062016

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2016 ROKU

            Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm. )    Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznacza się w formie dotacji środki finansowe w wysokości 28 000,00 zł.

W roku 2015 na realizację w/w zadania przekazano w formie dotacji środki w wysokości   28 500,00 zł, a w roku 2014 środki w wysokości 27 000,00 zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Radłów do dnia 29.06.2016 r. do godz. 9.00 w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić tylko nazwę zadania.

Kolonie dla dzieci należy zorganizować w miejscowości Pokrzywna, w terminie od 05 lipca – 17 lipca br., dla 35 dzieci z terenu Gminy Radłów.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

__________________________________________________________

Ogłoszenie o konkursie
Zarząd Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Biura Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.

Czytaj więcej: konkurs 16052016

Zarządzenie NR 0050.95.2016 Wójta Gminy Radłów z dnia 27 stycznia 2016w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w  art. 3 ust. 3 ustawy.

TU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

INFORMACJA

Dnia 4 lutego 2016 roku  (czwartek)  o godz. 18.00 w sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Radłowie odbędzie się spotkanie dotyczące farm wiatrowych.

Czytaj więcej: Informacja 04022016

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2016

Wójta Gminy Radłów
z dnia 18.01 2016 roku

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

........dokonuję wyboru oferty konkursowej i udzielam dotacji Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5A Opole- Stacja Opieki Gorzów Śląski w wysokości 42 000,00 zł na realizację zadania pn.. „Wykonywanie pielęgnacji  ludzi chorych,  starszych i niepełnosprawnych wymagających pomocy osób drugich”.

TU SZCZEGÓŁY LINK

___________________________________________________________