baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych w 2014 roku. TU LINK

----

Szkolenie "Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy" adresowane do przedstawicieli jednostek powiatów i gmin. TU LINK

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE deratyzacja wiosenna 2015

_____________________________________________________________

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert - zdrowie 2015 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym .. SZCZEGÓŁY TU

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert - sport 2015 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy. SZCZEGÓŁY TU

_____________________________________________________________

30.10.2014
KOMUNIKAT Wójta Gminy Radłów
z dnia 29.10.2014 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie Uchwały Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 02.09.2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr 0050.240.2014 Wójta Gminy Radłów z dnia 29.10.2014 roku zapraszam organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Szczegóły TU LINK

_____________________________________________________

24.09.2014

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 art. 4 pkt 6 ( Dz. U. Nr 132 z dnia 20 Listopada 1996 ) ustawy z dnia 1996 o Utrzymaniu  czystości i Porządku w gminach oraz rozdziału 9 Uchwały nr 149/XXI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 05.06.2013r. przypomina się o corocznej akcji deratyzacji, która przeprowadzona jest w okresie wiosennym ( marzec - kwiecień) i jesiennym ( wrzesień - październik).
W bieżącym roku jesienna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie we wrześniu i październiku od 29.09.2014 do 13.10.2014r.
1. Akcja  polega na jednorazowym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Radłów.
2. Właściciele gospodarstw rolnych i domów jednorodzinnych mogą dokonać deratyzacji ( odmyszania i odszczurzania ) we własnym zakresie zakupując trutkę w sklepach branżowych.
3. Właściciele obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz zarządcy budynków wielorodzinnych w tym Wspólnoty Mieszkaniowe zobowiązani są zlecić wykonanie prac związanych z deratyzacja specjalistycznej firmie deratyzacyjnej.
4. W okresie wyłożenia trutki do czasu jej usunięcia należy:
a) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki,
b) przygotować teren do akcji poprzez posprzątanie i utrzymywać go w czystości i porządku
c)  w miejscach gdzie wyłożono trutkę umieścić należy nalepki ostrzegające oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem,
d) uniemożliwić dostęp do miejsc wyłożenia trutki zwierzętom i ptactwu domowemu,
e) systematycznie usuwać martwe gryzonie,
f) niezwłocznie zgłaszać w najbliższych placówkach służby zdrowia przypadki zatrucia środkiem biobójczym.

________________________________________________________

25.08.2014

Centrum Edukacji ATUT - Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna zaprasza nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego do udziału w projekcie:

„Kompetencje zawodowe szansą na dobrą pracę w województwie opolskim"

Projekt skierowany jest do 200 nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego, którzy zostali zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy po 31.12.2012 r.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

- możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej, oraz kompleksowe wsparcie przy opracowaniu biznesplanu oraz niezbędnej dokumentacji,
- wsparcie pomostowe na koszty operacyjne działalności gospodarczej (np. składki ZUS, koszt telefonu, itp.) przez okres 6 miesięcy - 800 zł brutto/miesiąc,
- możliwość uzyskania płatnego stażu (1 680 zł brutto/miesiąc) przez okres 3 miesięcy dla 40 uczestników projektu + bezpłatne ubezpieczenie NW na okres stażu,
- szkolenia (opiekun osoby starszej, agent sprzedaży bezpośredniej, księgowy/a , specjalista ds. kadrowych) i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- stypendium za udział w szkoleniach,
- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- możliwość zatrudnienia poprzez wsparcie działaniami profesjonalnej Agencji pośrednictwa pracy.

 
BIURO PROJEKTU:

Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna
ul. Długa 43 (I piętro); 49 - 300 Brzeg
Osoba kontaktowa:
Marzanna Dziwak, tel. 661 933 899 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wyniki otwartego konkursu ofert wypoczynek letni 2014

 

Poznań 07 lipca 2014r.

 Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych

„TAXUS”

Robert Nowakowski, Tomasz Lisowski
ul. Bukowska 114c/10, 60-397 Poznań
tel/fax. 61-22-11-789, 602-116-948, 602-116-984
NIP 779-19-49-884; REGON: 631035642
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; www.taxus-poznan.pl

 

Urząd Gminy w Radłowie
ul. Oleska 3
46-331 Radłów

 INFORMACJA

 Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w związku z opracowywaniem Uproszonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu, od dnia 08 lipca 2014r. przystępuje do prac terenowych na terenie Powiatu Oleskiego, Gminy: Gorzów Śląski, Radłów i Rudniki. Opracowanie przygotowywane jest na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie. Opracowaniem objęte zostaną wszystkie grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, stanowiące lasy w rozumieniu Ustawy o lasach, zarówno te ujęte w powszechnej ewidencji gruntów, jak również te uznane za lasy podczas inwentaryzacji na gruncie, które w powszechnej ewidencji gruntów figurują jako inne użytki.

W związku z tym uprzejmie prosimy o poinformowanie sołtysów sołectw na terenie gminy Radłów oraz wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń tak, aby informacja o prowadzonych pracach dotarła do właścicieli lasów. Prosimy również o zamieszczenie informacji o prowadzonych pracach na stronie internetowej gminy Radłów.
W związku z prowadzoną inwentaryzacją wg stanu na gruncie, prosi się właścicieli o uporządkowanie stanu gruntów niefigurujących w ewidencji jako lasy a pokryte drzewostanami pochodzącymi z samosiewów, gdyż w trakcie prac grunty te mogą zostać uznane za lasy zgodnie z definicją określoną w Ustawie o lasach.
Uprzejmie informujemy, że inwentaryzacyjne prace terenowe będą prowadzone do 31 lipca 2014r. W terminie do 31 sierpnia br. projekty planów zostaną wyłożone na okres 60 dni do publicznej wiadomości. W tym okresie właściciele lasów będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do projektów planów. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy wzór formularza, na którym będzie możliwość zgłaszania uwag.
Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu w związku z prowadzonymi pracami jest pan Robert Nowakowski. Kontakt telefoniczny: 602 116 948

 

Z poważaniem
Tomasz Lisowski

________________________________________________________

01.07.2014

 

Konkurs na realizację zadania publicznego w 2014 roku

 

Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy.

Szczegóły TU

________________________________________________________

26.05.2014

Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Szczegóły TU

 

 ________________________________________________________

23.05.2014

Wykaz - zwrot podatku akcyzowego w roku 2013

Szczegóły TU

 ________________________________________________________

23.05.2014

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

 Szczegóły TU

________________________________________________________


30.04.2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Szczegóły TU

________________________________________________________

 

 


25.03.2014
Zawiadomienie

 

 
W bieżącym roku wiosenna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Radłów

przeprowadzona będzie w marcu i kwietniu od 24.03.2014 do 07.04.2014r.

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________


12.03.2014

O G Ł O S Z E N I E
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

 

________________________________________________________

18.02.2013

II Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza zasady udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą. W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej prosimy o zapoznanie się z regulaminem i złożenie do 14 marca br. imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (oddziału regionalnego lub placówki terenowej).

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

 

Jan Krzesiński

Dyrektor OR KRUS w Opolu

________________________________________________________

12.02.2014

 Radłów: Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymiana wyposażenia

Numer ogłoszenia: 28603 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Szczegółowe informacje TU LINK 

________________________________________________________


21.01.2014

Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2014
Zadanie z zakresu ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

21.01.2014

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2014
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Radłów, poprzez wspieranie działalności instytucji pozarządowych i innych określonych w ustawie.


SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

20.12.2013

Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2014
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Radłów, poprzez wspieranie działalności instytucji pozarządowych i innych określonych w ustawie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

________________________________________________________


20.12.2013

Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2014
Zadanie z zakresu ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

________________________________________________________

02.12.2013

INFORMACJA

Wigilia 24.12.2013r. dniem wolnym od pracy dla pracowników UG Radłów

 

SZCZEGÓŁY TU

________________________________________________________


13.11.2013

INFORMACJA

Informujemy, iż zostało zrealizowane zadanie pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów – IV nabór”, zgodnie z umową Nr 65/2013/G-71/OZ - ZOA/D zawartą w dniu 30 sierpnia 2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Unieszkodliwiono 15,42 Mg odpadów zawierających azbest a na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację w kwocie: 5 898,24 zł, co stanowi 85% całkowitej wartości zadania.

 

Na ww. dotację składają się:
50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –  3 469,55 zł
35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 2 428,69 zł.

 

________________________________________________________


13.11.2013

OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 30.10.2013 r., na wniosek pełnomocnika TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, Kubik Janusz  Zakład Usługowo-Handlowy „ ELEKTROINSTAL” z siedzibą w Radomsku przy ul. Krakowskiej 60 , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji transformatorowej SN/nN Wolęcin Folwark oraz linii niskiego napięcia w miejscowości Wolęcin gmina Radłów przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie Wolęcin działka nr 51/5, 54/8, 3, 55/11 k.m. 2

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________


07.11.2013

KOMUNIKAT Wójta Gminy Radłów

w sprawie przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu

Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2014

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________


07.11.2013

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam że w dniu 15.10.2013 r., na wniosek pełnomocnika TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, Kaleta Tomasz P.P.H.U. „MAXEN ” sp. z o.o. 42-280 Częstochowa ul. Marynarska 21 , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego SN i linii kablowej 15 kV wraz z demontażem linii napowietrznej SN w ramach zadania inwestycyjnego:: „Skablowanie linii napowietrznej SN relacji Olesno-Gorzów na odcinku stanowisko słupowe nr 153 do 273 oraz stanowisko słupowe nr 155 do 160 w obrębie miejscowości Broniec , gmina Olesno i Nowe Karmonki gm. Radłów”

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

 

25.07.2013

OBWIESZCZENIE


zawiadamiam, że w dniu 2 lipca 2013 r., na wniosek pełnomocnika gminy Radłów Wiesława Flak , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu oświetlenia  ulicznego wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia

SZCZEGÓŁY TY LINK                           

________________________________________________________


09.07.2013

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU LINK

______________________________________________________________

 

 Wyniki otwartego konkursu

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów  przez organizacje pozarządowe

TU SZCZEGÓŁY

______________________________________________________

KONKURS

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna ogłasza
II edycję konkursu „AKTYWNA WIEŚ”

Szczegółowe informacje TU

_____________________________________________________________

Konkurs na realizację zadania publicznego

 

Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji  zadania publicznego w 2013 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w  art. 3 ust. 3 ustawy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

 

__________________________________________________________________

 

INFORMACJA

Urząd Gminy informuje, że opłaty i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2013 roku dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe, firmy, instytucje itp. nie obowiązuje nowy system gospodarki odpadami, co oznacza, że nie muszą wypowiadać dotychczasowych umów na odbiór odpadów z firmą wywozową.

************************************** 

Informacja dla mieszkańców gminy Radłów

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną przez Sejm na wniosek Ministerstwa Środowiska nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która radykalnie zmieni rzeczywistość „śmieciową" w Polsce.

Zgodnie z nowymi regulacjami odpowiedzialność za całokształt gospodarki śmieciowej we wszystkich miejscowościach ponosić będzie samorząd gminy.

 

Od 1 lipca 2013r. obowiązywać będzie nowa forma gospodarki śmieciami na terenie gminy. 

Prosimy pamiętać o wypowiedzeniu obowiązującej umowy na wywóz nieczystości stałych.

 

Wypowiedzenie umowy TU LINK

_______________________________________________________________

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADŁÓW
 
 

 

_______________________________________________________________

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

SZCZEGÓŁY LINK

_______________________________________________________________

 

 ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2013

Wójta Gminy Radłów z dnia 17.01.2013

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w  art. 3 ust. 3 ustawy.

SZCZEGÓŁY LINK

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2013

Wójta Gminy Radłów z dnia 17.01.2013

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

 SZCZEGÓŁY LINK

 

__________________________________________________________________

Radłów, dnia 02.01.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E
 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nieruchomości lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie:


- przetargu ustnego nieograniczonego – dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 825/385, karta mapy 1 obręb Sternalice, o łącznej powierzchni 0,1099 ha, w skład którego wchodzi lokal Nr 43/1 o pow. użytkowej 112,33 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, oraz udziału we współwłasności gruntu wynoszącego 5009/10000 części w/w nieruchomości tj. 0,0550 ha;
- sprzedaży bezprzetargowej - dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 825/385, karta mapy 1 obręb Sternalice, o łącznej powierzchni 0,1099 ha, w skład którego wchodzi lokal Nr 43/2 o pow. użytkowej 95,38 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, oraz udziału we współwłasności gruntu wynoszącego 4991/10000 części w/w nieruchomości tj. 0,0549 ha;
- przetargu ustnego nieograniczonego – dot. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 13, karta mapy 1, obręb Wichrów, stanowiącej łąki klasy IV, o powierzchni 0,3730ha

Z wykazem można się zapoznać w terminie 21 dni od daty wywieszenia tj. do dnia 23.01.2013 roku.  

____________________________________ 

 

Informacja dla mieszkańców gminy Radłów

Informujemy, iż zostało zrealizowane zadanie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów", zgodnie z umową Nr 137/2012/G-71/OZ-ZOA/D zawartą w dniu 11 grudnia 2012 r.z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Unieszkodliwiono 19,98 Mg odpadów zawierających azbest a na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację w kwocie 13 756,23 zł, co stanowi 85% całkowitej wartości zadania.

 

Na ww. dotację składają się: 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie-8 091,90 zł 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-5 664,33 zł.

______________________________

Nowy System Gospodarki Odpadami Informacja dla mieszkańców Gminy Radłów

w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szanowni Mieszkańcy, W dniu 15 lipca 2011r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czynności i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która wprowadza szereg zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Większość przepisów nowej ustawy weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Proces wdrażania ustawy potrwa maksymalnie 18 miesięcy. O tym, kiedy nowy system zacznie działać mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Według nowych zasad to Gmina zapewnia odbieranie i właściwe, ekologiczne bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwości selektywnego zbierania odpadów. Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma.

Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące śmieci – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo!

Z wnoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane będą koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów zbiórki odpadów wyselekcjonowanych, koszty obsługi administracyjnej.

  Gmina jak najszybciej musi przeanalizować, ile rzeczywiście odpadów komunalnych powstaje na jej terenie i jaka stawka za ich odbiór oraz unieszkodliwienie będzie właściwa. Do przygotowania systemu posłuży wypełniona przez Państwa ANKIETA, która zobrazuje ilość powstałych na terenie gminy odpadów. Dlatego tak ważne jest przekazanie ANKIETY zwrotnie do urzędu. Państwa dane personalne nie będą nigdzie wykorzystane!!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelne wypełnienie ANKIETY I ZWROT wypełnionej ANKIETY do Urzędu Gminy Radłów lub przekazanie sołtysowi. ANKIETA dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie Internetowej Urzędu Gminy Radłów tj. www.radlow.pl, którą po wypełnieniu można przesłać na adres email 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Joomla templates by a4joomla